Muzykalia XIII/Judaica 4

2012


Redakcja:

Michał Bristiger (Warszawa) – Redaktor naczelny
Halina Goldberg (Indiana University, Bloomington)
Antoni Buchner (Berlin)
Michał Klubiński (Warszawa)

© by Michał Bristiger, Antoni Buchner, Halina Goldberg, Michał Klubiński, Warszawa 2012.
© by Stowarzyszenie De Musica, Warszawa 2012.


SPIS TREŚCI


POWTÓRZENIE W BIBLII – POWTÓRZENIE W MUZYCE

Robert Alter (University of California, Berkeley)
Techniki repetycji

Lawrence Kramer (Nowy Jork)
Powtórzenie – w twórczości romantycznej


PSALMY I ICH OPRACOWANIA MUZYCZNE

Amnon Shiloah (Jerozolima)
The manifold aspects of Hebrew psalmody (ENGLISH)

Don Harrán (Jerozolima)
Psalms as Songs: The ‘Psalms of David’ in Salomone Rossi’s „Songs of Solomon” (ENGLISH)


W KRĘGU MYŚLI ŻYDOWSKIEJ

Abraham Buchner
Kwiaty wschodnie (ENGLISH)


Yaron (Karol) Becker (Tel Aviv)
O moim Kołakowskim i jego izraelskiej obecności


MOTYW JANKIELA (KONTYNUACJA)

Piotr Dahlig (Warszawa)
Jankiel – historia, poezja i codzienność


ARNOLD SCHÖNBERG

Golan Gur (Berlin)
Arnold Schoenberg and the Ideology of Progress in Twentieth-Century Musical Thinking (ENGLISH)

MUZYKA I HOLOCAUST

Hanna Palmon (Boston)
The Polish Pianist Artur Hermelin (1901-1942) (ENGLISH)

Anita Lasker-Wallfisch
Dziedzictwo prawdy (fragment)

Szymon Laks

Rozmowa Tadeusza Kaczyńskiego z Szymonem Laksem (fragment)

Frank Harders-Wuthenow (Berlin)
Fate and Identity – Polish-Jewish composers in the 20th Century (ENGLISH)


PAMIĘĆ HOLOCAUSTU W SZTUCE

  • Poezja polska wobec Holocaustu – antologia (I):

Zuzanna Ginczanka
Non omnis moriar

Izolda Kiec (Poznań)
Zuzanna Ginczanka: życie i twórczość (fragmenty)

  • Pamięć w muzyce polskiej – cykl artykułów  (I, II):

1960 r.: Szymon Laks: Elegia żydowskich miasteczek: Zofia Helman (Warszawa): Posłowie do polskiego wydania pieśni

1961 r.: Stanisław Wiechowicz: List do Marca Chagalla: Barbara Cisowska: „List do Marca Chagalla” Stanisława Wiechowicza


MUZYKA WSPÓŁCZESNEGO IZRAELA

Michał Klubiński (Warszawa), oprac.
Współcześni kompozytorzy izraelscy (II): Tzvi Avni


MATERIAŁY HISTORYCZNE

Alfred Plohn
Muzyka we Lwowie a Żydzi


VARIA

NOWE KSIĄŻKI

Michał Bristiger (Warszawa)
Michaił Kalnicki: Jewrejskije adriesa Kijewa. Putiewoditiel po kulturno-istoriczeskim mieszam, Kijew 2012

Bibliografia polskiego piśmiennictwa o muzyce żydowskiej, oprac. Michał Klubiński – aneks do cz. I i II

Jüdische Musik in Ost- und Mitteleuropa als völkerverbindender Faktor (Jewish Music in Eastern and Central Europe as a unifying cultural factor). The International Musicological Conference, Zgorzelec-Görlitz, 20-21 X 2011 – [ENGLISH Programme]


NOTY O AUTORACH


ANEKS DO NR. 1

Michał Bristiger
The Emperor of Atlantis

***


Edited by:

Michal Bristiger (Warsaw) – Editor-in-Chief
Halina Goldberg (Indiana University, Bloomington)
Antoni Buchner (Berlin)
Michał Klubiński (Warsaw)


Published by


© by Michał Bristiger, Antoni Buchner, Halina Goldberg, Michał Klubiński, Warszawa 2012.
© by Stowarzyszenie De Musica, Warszawa 2012.


CONTENT


THE REPITITION IN THE BIBLE – THE REPETITION IN MUSIC

Robert Alter (University of California, Berkeley)
Techniki repetycji [The Techniques of Repetition]

Lawrence Kramer (New York)
Powtórzenie – w twórczości romantycznej [Romantic Repetition]


PSALMS AND THEIR MUSICAL SETTINGS

Amnon Shiloah (Jerusalem)
The Manifold Aspects of Hebrew Psalmody

Don Harrán (Jerusalem)
Psalms as Songs: The ‘Psalms of David’ in Salomone Rossi’s „Songs of Solomon”


IN THE CIRCLE OF JEWISH THOUGHT

Abraham Buchner
Flowers of the East

Yaron (Karol) Becker (Tel Aviv)
O moim Kołakowskim i jego izraelskiej obecności [About My Own Leszek Kołakowski and His Reception in Israel]


THE MOTIVE OF JANKIEL (CONTINUED)

Piotr Dahlig (Institute of Musicology, University of Warsaw; Institute of Art, Polish Academy of Sciences)
Jankiel – historia, poezja i codzienność [Jankiel. History, Poetical Attributes and the Every-Day Life of a Musician]


ARNOLD SCHÖNBERG

Golan Gur (Humboldt Universität, Berlin)
Arnold Schoenberg and the Ideology of Progress in Twentieth-Century Musical Thinking


MUSIC AND THE HOLOCAUST

Hanna Palmon (Boston)
The Polish Pianist Artur Hermelin (1901-1942)

Anita Lasker-Wallfisch
Dziedzictwo prawdy (fragment) [Inherit the Truth –fragment]

  • Szymon Laks

An Interview with Szymon Laks (by Tadeusz Kaczyński) – a fragment

Frank Harders (Berlin)
Fate and Identity – Polish-Jewish composers in the 20th Century


THE MEMORY OF THE HOLOCAUST IN ARTS

  • Polish Poetry Facing the Holocaust – an Anthology of Poems (I): Zuzanna Ginczanka: *** (Non omnis moriar…)

Izolda Kiec (Poznań)
Zuzanna Ginczanka: życie i twórczość (fragmenty) [Zuzanna Ginczanka: Life and Work, fragments]

  • Polish Music and Memory – an Anthology of the Papers (I, II):

1960: Szymon Laks: Elegia żydowskich miasteczek [Elegy of the Jewish Shtetls]: Zofia Helman (Warsaw): Posłowie do polskiego wydania pieśni [Afterword to the Polish edition of the song]

1961: Stanisław Wiechowicz: A Letter to Marc Chagall: Barbara Cisowska: „A Letter to Marc Chagall” by Stanisław Wiechowicz


MUSIC OF CONTEMPORARY ISRAEL

Michał Klubiński (Warsaw), ed.
Współcześni kompozytorzy izraelscy (II): Tzvi Avni [Contemporary Israeli Composers (II): Tzvi Avni]


HISTORICAL MATERIALS

Alfred Plohn
Muzyka we Lwowie a Żydzi [The Jews and Music in Lwow]


VARIA

NOWE KSIĄŻKI [NEW BOOKS]

Michał Bristiger (Warsaw)
Michaił Kalnicki: Jewrejskije adriesa Kijewa. Putiewoditiel po kulturno-istoriczeskim mieszam [Jewish Adresses in Kiev. A Guide to Cultural and Historical Places], Kijew [Kiev] 2012 -recenzja [a review]

Jüdische Musik in Ost- und Mitteleuropa als völkerverbindender Faktor (Jewish Music in Eastern and Central Europe as a unifying cultural factor). The International Musicological Conference, Görlitz-Zgorzelec, Oct 20-22, 2011 – a schedule

Bibliografia polskiego piśmiennictwa o muzyce żydowskiej [A Bibliography of Polish Literature on Jewish Music], oprac. [ed. by] Michał Klubiński – aneks do cz. I i II [Appendix to parts 1 and 2]

NOTES ABOUT THE AUTHORS


APPENDIX TO MUZYKALIA VII/JUDAICA 1 ISSUE

Michał Bristiger
The Emperor of Atlantis