Muzykalia XI/Judaica 3

2011

Redakcja:

Michał Bristiger (Warszawa) – Redaktor Naczelny
Antoni Buchner (Berlin)
Halina Goldberg (Indiana University, Bloomington)
Michał Klubiński (Warszawa)

Korekta: Michał Klubiński

SPIS TREŚCI


Prof. Milan Slavický (1947-2009) – nekrolog


Prof. Feliks Przybylak (1933-2010) – nekrolog


Marek Ligota – zdjęcia Synagogi w Nowym Korczynie


MUZYKA SEFARDYJSKA

Anna Jagielska (Warszawa)
Pod niebem Sefarad


MOTYW JANKIELA W KULTURZE POLSKIEJ

Adam Mickiewicz
Koncert Jankiela z poematu Pan Tadeusz

Adam Mickiewicz
Porządek służby w synagodze

Adam Mickiewicz
Skład zasad – Zasada X

Chaim Löw
Rodowód Jankiela. W stulecie Pana Tadeusza

Juliusz Kleiner
[O Jankielu]

Mieczysław Inglot (Instytut Filologii Polskiej UWr, prof. em.)
Kreacja postaci Jankiela

Halina Goldberg (Indiana University, Bloomington)
Przynależność przez muzykę: wkład Żydów w kształtowanie się muzycznej polskości

FRYDERYK CHOPIN

Mieczysław Tomaszewski (Akademia Muzyczna w Krakowie)
Wątek spotkań z muzyką żydowską. Zawirowania wokół Mazurka a-moll op. 17 nr 4

KULTURA ŻYDOWSKA A MODERNIZM

Else Lasker-Schüler
Wiersze,  tłum. Anna Szlagowska

Philip V. Bohlman (University of Chicago, Hochschule für Musik und Theater Hannover), ed. Jewish Musical Modernism. Old and New, Chicago: University of Chicago Press, 2009: Contents

KULTURA WOBEC HOLOCAUSTU –

SZYMON LAKS

Halina Szymulska
[Wspomnienie o Szymonie Laksie]

Krzysztof Bilica (Warszawa)
Muzyka w obozie

Frank Harders-Wuthenow (Boosey&Hawkes – oddział w Berlinie)
Utwory Grzegorza Fitelberga, Szymona Laksa, Eugeniusza Morawskiego i Aleksandra Tansmana – noty programowe, tłum. Antoni Buchner

Antoni Buchner (Berlin)
Oder zwei Siege

Leszek Engelking (Instytut Teorii Literatury, Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ)
Laleczki na sprzedaż. Zabawa w Holocaust i handel Holokaustem

Irena Kohn (Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto)
Overlooked and Underanalyzed Source Material on Jewish Life in the Ghettos and Camps: Yossi Wajsblat’s Dos Gezang fun Lodzsher Geto

Shirli Gilbert (University of Southampton)
Music in the Holocaust. Confronting Life in the Nazi Ghettos and Camps, (Oxford: Clarendon Press, 2005): Contents


MUZYKA KLEZMERSKA

Tadeusz Nowak
A jak królem, a jak katem będziesz (fragment)

MUZYKA WSPÓŁCZESNEGO IZRAELA

Zygmunt Mycielski
W Izraelu; Muzyka w Izraelu

Michał Klubiński (Warszawa) oprac.
Współcześni kompozytorzy izraelscy (I): Marek Kopytman, Chaya Czernowin
 
VARIA

Uchwała XXXVI Walnego Zebrania Związku Kompozytorów Polskich w sprawie przywrócenia członkostwa ZKP Tadeuszowi Zygfrydowi Kassernowi, Szymonowi Laksowi i Antoniemu Szałowskiemu

Elżbieta Sternlicht – dyskografia, oprac. Antoni Buchner

Antoni Buchner, oprac. Radical Jewish Culture – wystawa w Jüdisches Museum Berlin

Michał Klubiński, oprac. Bibliografia polskiego piśmiennictwa muzycznego o tematyce żydowskiej (II)

Noty o autorach

Redakcja składa gorące podziękowanie donatorom numeru 3. czasopisma: Gabi Miller i Prof. dr. Norbertowi Millerowi z Berlina, Prof. dr. Karolowi Bergerowi ze Stanford University oraz Fundacji Judaica – Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Wyrazy wdzięczności kieruje także do Pani Judith Wickstroem-Haber, za konsultację lingwistyczną. 

© by Michał Bristiger, Halina Goldberg, Antoni Buchner, Michał Klubiński, Warszawa 2011.
© by Stowarzyszenie De Musica, Warszawa 2011

Editors:

Michał Bristiger (Warszawa) – Chief Editor
Halina Goldberg (Indiana University, Bloomington)
Antoni Buchner (Berlin)
Michał Klubiński (Warszawa)


Proof: Michał Klubiński

CONTENTS

Prof. Milan Slavický (1947 – 2009) – Obituary
Prof. Feliks Przybylak (1933 – 2010) – Obituary

Marek Ligota: Photos of Synagogue in Nowy Korczyn, Poland

SEPHARDIC MUSIC

Anna Jagielska (Warszawa)
Under the Sepharad Sky

THE MOTIVE OF JANKIEL IN POLISH CULTURE

Adam Mickiewicz
Jankiel´s Concert from the Poem „Pan Tadeusz”

Adam Mickiewicz
The Order of the Service at the Synagogue

Adam Mickiewicz
The Composition of Principles – Principle no. 10

Chaim Löw
The Genealogy of Jankiel. To the Centenary of „Pan Tadeusz”

Juliusz Kleiner
[On Jankiel]

Mieczysław Inglot (Institute of Polish Philology, University of Wrocław, Prof. Em.)
Creation of the Figure of Jankiel

Halina Goldberg (Indiana University, Bloomington)
Belonging Through Music: Contribution of Jews to the Development of Musical Polishness


FRYDERYK CHOPIN

Mieczysław Tomaszewski (Academy of Music, Cracow)
Encounters with Jewish Music. The Controversy around the Mazurka A minor, Op. 17, No. 4


JEWISH CULTURE AND MODERNISM

Else Lasker-Schüler
Selected Poems, Translated into Polish by Anna Szlagowska

Philip V. Bohlman (University of Chicago, Hochschule für Musik und Theater Hannover), ed. Jewish Musical Modernism. Old and New, Chicago: University of Chicago Press, 2009: Contents


CULTURE VS. HOLOCAUST

SZYMON LAKS

Halina Szymulska
Remembering Szymon Laks

Krzysztof Bilica (Warsaw)
Music in the Concentration Camps

Frank Harders-Wuthenow (Boosey&Hawkes – Promotion in Berlin)
Music by Grzegorz Fitelberg, Szymon Laks, Eugeniusz Morwski and Aleksander Tansman – Concert Programms, Translated into Polish by A. Buchner

Antoni Buchner (Berlin)
Oder zwei Siege (Or Two Victories)

Leszek Engelking (Institute of Literature Theory, Theatre and Audiovisual Arts, University of Lodz)
Dolls for Sale. Playing with the Holocaust and Business with the Holocaust

Irena Kohn (Ontario Institute for Studies in Education, University of Toronto)
Overlooked and Underanalyzed Source Material on Jewish Life in the Ghettos and Camps: Yossi Wajsblat´s „Dos Gezang von Lodzsher Geto”

Shirli Gilbert (University of Southampton)
Music in the Holocaust. Confronting Life in the Nazi Ghettos and Camps, (Oxford: Clarendon Press, 2005): Contents


KLEZMER MUSIC

Tadeusz Nowak
„And when you are a King, and when you are an Executioner” – a Fragment.


MUSIC OF CONTEMPORARY ISRAEL

Zygmunt Mycielski
In Israel; Music in Israel

Michał Klubinski (Warsaw), ed.
Contemporary Israeli Composers (I): Marek Kopytman, Chaija Czernowin – Biogramms


VARIA

The resolution of the 36th Polish Composers Union General Meeting (May 27-28. 2011) in the Case of the Reinstatement of Tadeusz Zygfryd Kassern´s, Szymon Laks´ and Antoni Szalowski´s PCU Memeber Status

Elżbieta Sternlicht – Discography, ed. by Antoni Buchner

Antoni Buchner, ed. Radical Jewish Culture – an Exhibition at The Jewish Museum Berlin

Michał Klubiński, ed. A Bibliography of Polish Literature on Jewish Music (II).

Notes about the Authors

THANKS TO THE SPONSORS OF THIS EDITION:
Gabi & Prof. Dr. Norbert Miller in Berlin, Germany
Prof. Dr. Karol Berger at Stanford University, USA 
Judaica Foundation. Centre for Jewish Culture, Cracow
THANKS TO THE LINGUISTIC CONSULTANT OF THIS EDITION:
Judith Wickstroem-Haber

© by Michał Bristiger, Halina Goldberg, Antoni Buchner, Michał Klubiński, Warszawa 2011.
© by Stowarzyszenie De Musica, Warszawa 2011.