Muzykalia I/Materiały konferencyjne 1/Zeszyt francuski 1

2008

Redakcja: Michał Bristiger – Redaktor Naczelny

Ewa Schreiber

II MEMORIAŁ STEFANA JAROCIŃSKIEGO z cyklu Kompozytorzy poznańscy i ich goście . Materiały z konferencji muzykologicznej organizowanej przez Stowarzyszenie De Musica Poznań, 25-26 kwietnia 2007

Michał Bristiger – kierownictwo sesji

Ewa Schreiber – sekretarz ds. organizacyjnych i tematycznych

Stowarzyszenie De Musica składa podziękowanie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za udzielenie dotacji. Dziękujemy również za pomoc okazaną przez Współorganizatorów konferencji: Akademię Muzycznę im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Alliance française przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Katedrę Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Oddział Związku Kompozytorów Polskich Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz patronów medialnych: Radio Merkury i Gazetę Wyborczą.

SPIS TREŚCI

MICHAŁ BRISTIGER (Warszawa) Wstęp

KRZYSZTOF POMIAN (Paryż, Toruń) O Stefanie Jarocińskim

MICHAŁ BRISTIGER (Warszawa) Myśl muzyczna w pismach André Souris

DOBROCHNA RATAJCZAKOWA (Poznań) Muzyka melodramatu

STANISŁAW JAKÓBCZYK (Poznań) Opery Borisa Viana

KATARZYNA LISIECKA (Poznań) Symbolizm w teatrze Maeterlincka i Debussy’ego. O „Pelleasie i Melisandzie”

IRENA PONIATOWSKA (Warszawa) Jankélévitch – Jarociński: o sztuce pisania monografii

MARIA STOLARZEWICZ (Warszawa) „Alceste” Eurypidesa jako źródło librett operowych. Uwagi Hectora Berlioza

JAKUB KASPERSKI (Poznań) Recepcja „Requiem” Gabriela Fauré w twórczości rekwialnej kompozytorów francuskich

MAŁGORZATA KOMOROWSKA (Warszawa) Trzy pieśni francuskie w relacjach tekstu i muzyki: Verlaine, Sully-Prudhomme, Baudelaire – Fauré, Debussy

RAFAŁ CIESIELSKI (Zielona Góra) Kompozytorskie pokolenie „debiut 1930” wobec muzyki francuskiej

MARCIN TRZĘSIOK (Katowice) Fenomenologia dzieła muzycznego według Marcela Prousta

MARCIN KRAJEWSKI (Warszawa) „Musique de douze sons”. Uwagi o recepcji techniki dodekafonicznej we Francji

Przekład

NICOLAS MEEÙS, Apologia partytury (tłumaczenie: Eliza Krupińska)

Program konferencji

Teksty planowane, nieopublikowane:

JAN STĘSZEWSKI (Poznań) Wspomnienie o Stefanie Jarocińskim

MAŁGORZATA WOŹNA-STANKIEWICZ (Kraków) Francuskie tematy Zdzisława Jachimeckiego

ELŻBIETA NOWICKA (Poznań) „Dziecko i czary” Maurice’a Ravela

ADAM ZAGAJEWSKI (Kraków) prezentacja poetycka

TOMASZ RÓŻYCKI (Opole) „Rzut kośćmi” Stéphana Mallarmé i dźwięk, jaki temu towarzyszy

JUSTYNA KROSCHEL (Poznań) Akademia Poezji i Muzyki (1570-1573). Cele, działalność, realizacja ideałów

MARLENA GNATOWICZ (Poznań) Estetyczno-formalne wyznaczniki „tragédie lyrique” i ich egzemplifikacja w późnych operach Glucka

ANNA TENCZYŃSKA (Warszawa) André Hodeir. Między muzyką a literaturą

EWA SCHREIBER (Poznań) Paul Ricoeur i jego teoria metafory w estetyce muzyki

ANNA KOSZEWSKA (Poznań) Muzyka w oku cyklonu? Idee Bernarda Stieglera wobec współczesnej myśli francuskiej